اربعین و حسرت وصال یار

اربعین و حسرت وصال یار

ایلام - اربعین ۱۴۰۰ حسرت وصال تکرار شد و درد بیقراری عاشقان حسینی (ع) در مهران و خوزستان به ۲ سال رسید و هیچ قاصدی پیک پیروزی را روانه کلبه وجود ما نکرد.؛