خوزستان میدان اقدام و عمل شهید جمهور   *مهدی ممبنی

خوزستان میدان اقدام و عمل شهید جمهور *مهدی ممبنی

اهواز- رییس جمهور فقید شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی درحالی یک هزار روز در دولت سیزدهم خدمتگزاری کرد که تمام طول این مدت، خوزستان را به میدان اقدام و عمل خود و دولتمردانش تبدیل کرد؛ گواه این ادعا هشت سفر مستمر به این استان است تا بر عهدی که با مردم این خطه بسته