سیما و منظر شهری

سیما و منظر شهری

ایلام - نگاه اقتصاد - سیما و منظر شهری بیانگر هویت معماری، شهری، فرهنگی و اجتماعی هر شهر یا منطقه محسوب می شود. ؛